Login - Registrace - Poslat heslo
Pravidla -

§ 2 Týmové desatero

Týmové desatero


1. Člen našeho týmu by měl ve hře používat pouze jeden herní účet !!

2. Clantag musí člen nosit před svým nickem a v podobě, v jaké je předepsáno.
Členství ve dvou týmech /klanech/ není dovoleno.
Vyjímku tvoří pouze fan cluby, jejichž prefix může člen nosit za svým nickem.

3. Člen týmu by se v chatu ve hře a na foru měl chovat podle pravidel slušného chování, neužívat sprostá slova ani jejich zkratky a to jak v českém jazyce tak i  ve všech jiných.

4. Člen by měl  vyvíjet přiměřenou aktivitu jak ve hře, tak v týmových soutěžích.
Dlouhodobější neaktivitu ve hře či týmových aktivitách by měl oznámit clan leaderovi.
Dlouhodobá neomluvená neaktivita může být v krajním případě potrestána i vyloučením z týmu!!

5. Nejdůležitější součástí našeho týmu je komunikace.
Pravidelná návštěvnost webu a fora týmu (minimálně 2x v týdnu) a aktivní komunikace by měla být pro člena samozřejmostí!!!!.
Člen by se měl aktivně podílet na dění v týmu a zapojovat se v rámci svých možností do všech týmových aktivit, nebo se popř. vyjádřit, že se určité aktivity nechce účastnit.

6. Všechna hesla, která kdy budou použita pro fungování týmu musí člen uchovávat v tajnosti.

7. Každý člen má právo kdykoliv své členství ukončit, ať již má jakékoliv důvody. Záleží na něm, zda je ostatním členům týmu či leaderovi zdělí či nikoliv.

8. Je zakázáno jakkoliv ve hře podvádět:
- nesmí se používat žádné zakázané programy - cheaty ( nikdy !! bez vyjímky !!)
- jezdit se dvěma účty ( v soutěžích !!)
- komukoliv propůjčovat svůj účet ( nikdy !! a především ne v soutěžích!!)
- cutovat mapy ( v soutěžích!!)
Již při pouhém podezření porušení některých těchto pravidel může být hráč vyloučen z týmu, vše se bude ale posuzovat v závislosti na míře prohřešku a situaci.

9. Člen týmu by se měl řídit naším desaterem, dodržovat pravidla soutěží, pravidla slušného chování a tím tak přispívat ke kladné prezentaci jak své osoby tak i našeho týmu.

10. Pokud  některý člen jednou opustí tým ADA*, již nikdy není možný návrat zpět do týmu!!!!
Vyjímky se sice mohou udělit v závislosti na situaci, za které hráč tým opustil, ale budou udělovány opravdu velmi vyjímečně!!

§ 2 Team Ten Commandments

Team Ten Commandments


1.
The member of our team should use in the game only one game account !!

2. .
The Clantag member must wear before their nick and in the form in which it is prescribed.
The membership of the two teams / clans / not allowed.
Exception is fan clubs, whose prefix member can have behind nick.

3.
The member of the team would chat in the game and the forum should behave according to the rules of good behavior, not to use swear words or abbreviations in both the Czech language as well as in all others languages..

4.
The member should be active in the game and in team competitions.
Prolonged inactivity in the game or team activities should notify to the clan leader.
Long unexcused inactivity may be punished in extreme cases, expelled from the team !!

5.
The most important part of our team is communication.
Regular visits website and team forum and active communication should be commonplace for a member !!!!.
Member should take an active interest in the team and participate within their capabilities in all team activities.

6.
All the passwords which are used to functioning for a team, member must keep a secret.

7.
Each member has the right to terminate membership at any time, whether it has any reasons. It depends on whether if he announce reasons for left a team to the other team members or to the Leader or not.

8.
It is forbidden to cheat in the game:
- Do not use any prohibited programs - Cheats (never !! without exception !!)
- ride with two accounts (in competitions !!)
- borrow your account to anyone (never !! and especially not in competition !!)
- cut a maps (in contests and during train !!)
Already the mere suspicion of some violation of these rules may be player kicked from the team, but all will be assessed depending on the degree of offense and circumstances.

9.
The member of the team should follow our Ten Commandments, follow the rules of competitions, rules of decent behavior and thereby contribute to the positive presentation of both his person and our team.

10.
If a member leaves the team ADA *, never can not return back to the team !!!!
Although exceptions may be granted depending on the situation, for which the player left the team, but will be granted very rarely indeed !!